ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ หรืออาการหลงๆลืมๆ อาการเกี่ยวกับความผิดปกติทางสมอง โดยอัลไซเมอร์นี้ จะมีอาการสมองเสื่อม โดยจะค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอน ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะอาการถดถอยในการทำงานของสมอง ซึ่งเกิดจากการที่เซลล์สมองสูญเสีย เริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วจะลุกลามไปยังสมองส่วนอื่นๆ อาจใช้เวลาเป็น 10 ปีกว่าที่อาการผิดปกติจะปรากฏชัดเจนจนสามารถสังเกตได้

นพ.อิทธิพล ตะวันกาญจนโชติ จากโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชัลแนล ได้กล่าวไว้ว่า สาเหตุของสภาวะอาการสมองเสื่อมได้แก่ เรื่องของอายุและพันธุกรรม จำนวนผู้ป่วยของโรคอัลไซเมอร์นั้นพบมากขึ้นในทุกปี โดยผู้ป่วยสูงอายุตั้งแต่วัย 65 ปีขึ้นไป มีอัตราการป่วยถึงร้อยละ 5-8 และยิ่งทวีสูงขึ้นเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น โดยในผู้ป่วยอายุ 90 ปีขึ้นไป พบอัตราการเกิดโรคสูงถึงร้อยละ 50

วันนี้เราจะพามารู้จักมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย (มอท) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า The Alzheimer Foundation of Thailand(AFT) วัตถุประสงค์ของมูลนิธิคือ

 1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ไปสู่วงกว้าง เพื่อนำพาไปสู่การป้องกันโรคอัลไซเมอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 2. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ องค์กรและสถาบันต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการระดมทุนศึกษาวิจัย และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ในประเทศไทย
 4. เพื่อสร้างกระแสและแสดงให้สังคมไทยมองเห็นความสำคัญและปัญหาของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ และช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติ
 5. ร่วมมือกับองค์กรหรือสถาบันอื่นๆเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ เพื่อการกุศลหรือสาธารณะประโยชน์ โดยปราศจากการเกี่ยวข้องกับการเมือง

 

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย

 1. นายแพทย์ยุทธโพธามิก เป็นประธาน
 2. คุณหญิงอุไรวรรณศิรินุพงศ์ เป็นรองประธาน
 3. คุณหญิงสมศรี กันธมาลา เป็นรองประธาน
 4. ศ.นพ.กัมมันต์พันธุมจินดา เป็นกรรมการ
 5. รศ. พวงสร้อย วรกุล เป็นกรรมการ
 6. นนพ. ธงชัย ทวิชาชาต เป็นกรรมการ
 7. ศ.พญ. นันทิกา ทวิชาชาต เป็นกรรมการเลขานุการ
 8. นาย จรัญ จักรวาลชัยศร เป็นกรรมการเหรัญญิก

 

นอกจากมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทยแล้ว ทางโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ต่างมีคลินิกที่เกี่ยวกับโรคทางเดินสมองหรือโรคอัลไซเมอร์ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลมหิดล โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และสถาบันจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โรงบาลต่างๆเหล่านี้จะดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับสมอง ทั้งโรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสัน ซึ่งเป็นอาการเกี่ยวกับสมองเหมือนกับโรคอัลไซเมอร์โดยอาการของพาร์กินสันคือ สมองจะเสื่อมอย่างช้าๆ(อาการคล้ายคลึงกับอัลไซเมอร์) และพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และส่วนมากจะพบได้ในนักกีฬามวย ซึ่งส่วนมากจะได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองโดยตรง โดยบุคคลดังที่เป็นโรคพาร์กินสันก็คือ มูฮัมหมัด อาลี อดีตนักมวยแชมป์โลกนั่นเอง