No Picture

มารู้จักสถาบันรักษาโรคอัลไซเมอร์ในประเทศไทยกันดีกว่า

June 20, 2016 admin 0

โรคอัลไซเมอร์ หรืออาการหลงๆลืมๆ อาการเกี่ยวกับความผิดปกติทางสมอง โดยอัลไซเมอร์นี้ จะมีอาการสมองเสื่อม โดยจะค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอน ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะอาการถดถอยในการทำงานของสมอง ซึ่งเกิดจากการที่เซลล์สมองสูญเสีย เริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วจะลุกลามไปยังสมองส่วนอื่นๆ อาจใช้เวลาเป็น 10 ปีกว่าที่อาการผิดปกติจะปรากฏชัดเจนจนสามารถสังเกตได้ นพ.อิทธิพล ตะวันกาญจนโชติ จากโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชัลแนล ได้กล่าวไว้ว่า สาเหตุของสภาวะอาการสมองเสื่อมได้แก่ เรื่องของอายุและพันธุกรรม จำนวนผู้ป่วยของโรคอัลไซเมอร์นั้นพบมากขึ้นในทุกปี โดยผู้ป่วยสูงอายุตั้งแต่วัย 65 ปีขึ้นไป มีอัตราการป่วยถึงร้อยละ 5-8 […]