การวินิจฉัยโรคทางคลินิก

การตรวจวินิจฉัย

โรคอัลไซเมอร์ เป็นดรคที่ไม่ไกลจากตัวเราสามารรถที่จะสังเกตอาการได้ง่าย โดยคนที่เป็นโรคนี้จะดูอาการได้ไม่ยาก ทำให้เราสามารถที่จะคาดเดาว่าคนนี้เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ไม่ยาก สำหรับคนที่คิดว่าเป็นโรคนี้ควรที่จะไปพแพทย์โดยทันที เพื่อที่จะได้ตรวจสอบ วินิจฉัยโรค และถสามารถที่จะป้องกันโรคนี้ได้อย่างทันเวลา ลำดับขั้นตอนสำหรับผู้ที่ได้รับการตรวจวิฉัยโรค เริ่มต้นจาก ความจำ ความใส่ใจ การใช้ภาษา การตัดสินใจ และ การแก้ปัญหา อีกทั้งยังต้องไปทดลองในห้องปฏิบัติการ สุดท้าย เอ็กซเรย์สมอง เพื่อที่จะได้ผลของการตรวจที่มีความแน่นอน

Leave a Reply