DEMENTIA

สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ เป็นดรคที่มีผลโดยตรงที่ต่อสมอง ซึ่งจะออกอาการของโรคนี้ยากมากต้องอาศัย ระยะเวลาหลายปีกว่าโรคนี้จะแสดงผลออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน การทำงานของสมองถือเรื่องเรื่องที่ซับซ้อนและน่ามหัศจรรย์มาก ในการที่จะควบคุมความรู้สึก การตอยสนองของตัวเรา และ การสื่อการต่างๆ โดยทั้งหมดจะถูกส่งผ่านไปที่สมอง โดยมีสารเคมีที่เรียกว่า NEURO-TRANSMITTER สารตัวนี้จะทำการสังอวัยวะต่างๆเพื่อให้เกิดการทำงานที่ต้องการโดยสมองเป็นส่วนกลาง และมีสารที่มีความสำคัญคัญที่ความจำที่เรียกว่า  สารอะเซติลโคลีน (ACETYLCHOLINE) ทำให้มนุษย์มีความจำ

Leave a Reply