รู้จักขั้นตอนในการป้องกันโรค

โรคอัลไซเมอร์ รักษาให้หายขาดได้หรือไม่

ในปัจจุบันโรคนี้ยังไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ ทำได้เพียงผู้ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ให้โรคนี้มีอาการที่ดีขึ้นเท่านั้น ซึ่งก็มากพอที่จะให้ผู้ป่วยสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเอง และ ใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ให้ผู้ปว่ยสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ และให้การใช้ขีวิตนั้นดีกว่าเดิมมากขึ้น ต้นเหตุของโรคนี้คือสารบางตัวในระบบประสาทที่ชื่อว่า เซติลโคลีน จึงมีการพัฒนายาที่สามารถช่วยในการยับยั้ง เอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส สารตัวนี้จะทำให้ เซติลโคลีน คงเหลืออยู่มากขึ้นและช่วยลดอาการของโรคความจำเสื่อม

Leave a Reply